انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. دوشنبه  ٣٠/٠٧/١٣٩٧ ساعت ١٨:٣٣

   
برگزاری مجمع عمومی سالانه
(دعوت دوم)

سی ‌و چهارمین مجمع عمومی سالانه انجمن انفورماتیک ایران (دعوت دوم) در تاریخ دوشنبه 7 اسفند ماه 1391 ساعت 4 بعدازظهر در محل دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار می‌گردد.
(طبق اساسنامه انجمن دعوت دوم مجمع عمومی با هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.)
 
         
 
دستور جلسه مجمع عمومی به قرار زیر است:
•گزارش فعالیت‌های انجام گرفته در سال گذشته
•گزارش مالی وتصویب ترازنامه
•افزایش حق عضویت‌ها
•انتخاب بازرس قانونی انجمن
•بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در آینده


بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن به ویژه اعضای پیوسته برای حضور در جلسه مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید.
(آن دسته از اعضای انجمن که مایل به شرکت در جلسه مجمع عمومی می‌باشند جهت هماهنگی ورود به دانشگاه نام وشماره تماس خود را تا یک روز قبل از برگزاری مجمع به دفتر انجمن اطلاع دهند.)