انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠١/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٢٥

   
انجمن انفورماتیک ایران برگزار می‌کند:

نخستین همایش ارتقاء کیفیت خدمات فناوری اطلاعات
سه شنبه بیست و چهارم دیماه ۱۳۹۲

برای اطلاعات بیشتر به وبگاه www.itsmgv.ir مراجعه نمائید.
ظرفیت تکمیل شد.