انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٨/٠٦/١٣٩٧ ساعت ٢١:٠٨
.چنين آگهی يافت نشد