انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٠٣/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٠٥:٥٢
.چنين آگهی يافت نشد