انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/١٢/١٣٩٧ ساعت ١٧:٠٥

   
انتخابات هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران

جلسه مجمع عمومي عادي انجمن انفورماتیک ایران در ساعت 16 روز سه‌شنبه مورخ 30/08/1396در محل سالن هشترودی دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه تهران تشکيل شد.

 
         
 
در اين جلسه پس از برگزاری انتخابات، افراد زیر به مدت سه سال به عضویت هیئت مدیره انجمن انفورماتیک ایران در آمدند:
1. آقای سید ابراهیم ابطحی
2. آقای دکتر اسلام ناظمی
3. آقای دکتر لطفعلی بخشی
4. آقای دکتر محمد گنج تابش
5. آقای سعید امامی
6. آقای دکتر علی فرخی (عضو علي البدل هيئت مديره)
7. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی (عضو علي البدل هيئت مديره)
همچنین آقای دکتر افشین نیاکان به عنوان بازرس اصلي و آقای مهندس رضا شیرازی منفرد به عنوان بازرس علي البدل به مدت یک سال انتخاب شدند.
مراحل معرفی نامبردگان به وزارت علوم به منظور تائید و نیز ثبت در روزنامه رسمی در جریان است.