انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٠٨

   
٢٩/٠٦/١٣٩٣
جلسه گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار مهر 93  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : چگونه بدترین مدیرپروژه باشیم؟  
     
 
چگونه یک مدیرپروژه، پروژه را خراب می¬کند؟ امروزه بسیاری از کارها به صورت پروژه¬ای دنبال و ایجاد می¬شود.در واقع مسئولیت و پاسخ¬گویی نهایی درباره موفقیت و یا عدم موفقیت پروژه¬ها برعهده مدیرپروژه است. نکات بسیاری در فعالیت¬های اصلی و وطایف کلیدی مدیرپروژه نهفته است که مهمترین آن¬ها بیان خواهد شد.
 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها