انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 239, ویژه شهریور تا آبان ماه 97 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٨/٠٩/١٣٩٧ ساعت ١٦:٠٠

   
تعداد گردهمايی های موجود: 104
قابلیت های مدیریت فناوری اطلاعات: ادبیات، چارچوب ها و کاربردها
ضرورت و اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance)
دلایل پیاده سازی چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL در سازمان های کشور(تجربیات اجرایی)
نگاهی مختصر به مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)
نگاهی به تاریخچه، ادبیات و مفاهیم معماری کسب وکار
افسانه های سئو
کارگاه آموزشی نوآوری برافکن(Disruptive Innovation)
جلسه گروه شبکه و سخت افزار خردادماه 94
وبینار گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
جلسه گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار مهر 93
سخنرانی علمی شهریورماه 93
جلسه گروه تخصصی نرم افزار و معماری مرداد93
سمینار گروه تخصصی نرم افزار و معماری اردیبهشت 93
وبینار آموزشی انجمن مرداد 92
وبینار آموزشی انجمن تیر 92
جلسه گروه ERP بهمن‌ 91
جلسه گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار دی 91
جلسه گروه ERP دی ماه 91
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات آبان ماه 91
جلسه گروه نرم‌افزارهای سیستمی آبان ماه 91
جلسه گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار مهر 91
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات مهرماه 91
جلسه گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار شهریور91
جلسه گروه ERP شهریور ماه 91
جلسه گروه نرم‌افزارهای سیستمی تیرماه 91
جلسه گروه شبکه و سخت افزار تیرماه 91
سخنرانی علمی شاخه دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران
جلسه گروه شبکه و سخت افزار آذرماه 90
جلسه گروه راهبری و مدیرت خدمات فناوری اطلاعات مهرماه 90
جلسه گروه تحلیل کسب وکار تیر90
سخنرانی علمی خرداد ماه 90
جلسه گروه مدیریت پروژه خرداد 90
سخنرانی علمی ارديبهشت ماه 90
سخنرانی علمی بهمن ماه 89
جلسه مدیریت فرایندهای کسب و کار دی ماه ‌‌89
جلسه گروه نرم‌افزار دی‌ماه89
سخنرانی علمی آذرماه 89
جلسه گروه شبکه آبان 89
سخنرانی علمی مهرماه 89
جلسه گروه ERP مهرماه 89
جلسه تحليل كسب‌ و كار مهرماه 89
سخنرانی علمی شهریورماه 89
سخنرانی علمی تير‌ماه 89
سخنرانی علمی خرداد‌ماه 89
جلسه تحليل كسب‌ و كار خرداد ‌‌89
جلسه گروه مدیریت پروژه خرداد ‌‌89
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 89
جلسه گروه شبکه ارديبهشت 89
همایش تحلیل کسب‌و‌کار اسفند88
سخنرانی علمی بهمن‌ماه 88
جلسه گروه مدیریت پروژه بهمن ‌88
سخنرانی علمی دی‌ماه 88
جلسه گروه مدیریت پروژه دی‌88 (2)
جلسه گروه مدیریت پروژه دی‌‌88
جلسه گروه نرم‌افزار آذر‌ماه 88
جلسه گروه شبکه آذر‌ماه 88
سخنرانی علمی آبان‌ماه 88
سخنرانی علمی مهرماه 88
جلسه گروه مدیریت پروژه مهر ‌88
جلسه گروه ERP مهرماه 89
جلسه گروه ERP مهرماه 88
سخنرانی علمی مردادماه 88
جلسه مدیریت پروژه مرداد ‌88
سخنرانی علمی تیرماه 88
سخنرانی علمی خردادماه 88
جلسه گروه شبکه خرداد‌ماه 88
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 88
جلسه گروه نرم‌افزار اردیبهشت88
جلسه گروه ERP اردیبهشت88
جلسه مدیریت پروژه اردیبهشت‌88
جلسه گروه شیء‌گرایی اسفند ‌87
سخنرانی علمی بهمن‌ماه 87
جلسه گروه مدیریت پروژه بهمن‌ 87
سخنرانی علمی دی‌ماه 87
جلسه گروه شبکه دی‌ماه 87
سخنرانی علمی آذر‌ماه 87
جلسه گروه مدیریت پروژه آذر‌ماه 87
سخنرانی علمی آبان‌ماه 87
جلسه گروه نرم‌افزار آبان‌ماه 87
سخنرانی علمی مهرماه 87
سخنرانی علمی (2) مرداد‌ماه 87
جلسه گروه نرم‌افزار مرداد‌ماه 87
سخنرانی علمی (1) مرداد‌ماه 87
جلسه گروه شی‌ءگرایی تیر‌ماه87
جلسه گروه شبکه خرداد‌ماه 87
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 87
سخنرانی علمی فروردین‌ماه 87
جلسه گروه شبکه اسفند‌ماه 86
سخنرانی علمی بهمن‌ماه 86
جلسه گروه ERP بهمن‌ماه 86
سخنرانی علمی دی‌ماه 86
جلسه گروه شبکه دی‌ماه 86
سخنرانی علمی آذر‌ماه 86
سخنرانی علمی آبان‌ماه 86
سمینار تخصصی مهرماه 86
سخنرانی علمی مردادماه 86
جلسه گروه نرم‌افزار تیرماه 86
سمینار آموزشی خردادماه 86
سخنرانی علمی اردیبهشت‌ماه 86
جلسه گروه نرم‌افزار اردیبهشت 86
سمینار علمی بهمن‌ماه 85
سخنرانی علمی دی‌ماه 85
سخنرانی علمی آذرماه 85
جلسه گروه نرم‌افزار آذرماه 85