انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت ٠٣:١٠
     
 

معرفی استاندارد بین­المللی مدیریت پروژه (PMBOK®)
در این نشر صوتی که اولین نشر صوتی علمی-آموزشی ارائه شده در حوزه مدیریت پروژه در کشور می باشد. استاندارد بین­المللی مدیریت پروژه (PMBOK® 2008) معرفی گردیده است. سخنران این نشر صوتی آقای مهندس ساسان نیکوکار می باشند. در این نشر صوتی بخش­ها مختلف استاندارد به همراه لزوم استفاده از آن و شرایط لازم جهت شرکت در آزمون بین­المللی مدیریت پروژه معرفی شده است.
دریافت فایل نشر صوتی – بخش اول
دریافت قایل نشر صوتی – بخش دوم

مدیر پروژه کیست؟ و دارای کدام خصوصیات است؟
در این نشر صوتی که نقش مدیر پروژه مورد بررسی قرارگرفته و خوصصیات اصلی که یک مدیر پروژه موفق باید دارای آن باشد معرفی شده است. سخنران این نشر صوتی آقای مهندس ساسان نیکوکار می باشند.
دریافت نشر صوتی