انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 233, ویژه خرداد و تیر ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠١/٠٧/١٣٩٦ ساعت ١٦:٠٧
       
  نام کنفرانس