انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 250 مهر و آبان 99 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٩/١١/١٣٩٩ ساعت ٠٥:٠٨
       
  نام کنفرانس