انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 229, ویژه مهر و آبان ماه 95 منتشر شد. جمعه  ٠١/١١/١٣٩٥ ساعت ٠٠:٤٧
       
  نام کنفرانس