انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/١٢/١٣٩٧ ساعت ١٧:٠٢
       
  نام کنفرانس