انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 246 بهمن و اسفند ماه 98 منتشر شد. يکشنبه  ١٥/٠٤/١٣٩٩ ساعت ٠٧:٥٥
       
  نام کنفرانس