انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٣/٠٢/١٣٩٨ ساعت ١٠:٢٧
       
  نام کنفرانس