انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. يکشنبه  ٠٣/٠٤/١٣٩٧ ساعت ٠٥:٤٣
       
  نام کنفرانس