انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 245 آذر و دی ماه 98 منتشر شد. دوشنبه  ١١/٠١/١٣٩٩ ساعت ٠٨:٥٠
       
  نام کنفرانس