انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 230, ویژه آذر و دی ماه 95 منتشر شد. شنبه  ٠٧/١٢/١٣٩٥ ساعت ٠١:١٥
       
  نام کنفرانس