انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 231, ویژه بهمن و اسفند ماه 95 منتشر شد. جمعه  ٠٤/٠١/١٣٩٦ ساعت ١٢:٣٠
       
  نام کنفرانس