انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 242, ویژه فروردین و اردیبهشت 98 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٥/١٣٩٨ ساعت ١٩:١٧
       
  نام کنفرانس