انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٦/٠٢/١٣٩٧ ساعت ٠٨:٣٠
     
  هیأت مدیره

افراد زیر در تاریخ 30/07/1393 برای مدت 3 سال به عنوان اعضای هجدهمین هیئت مدیرۀ انجمن برگزیده شدند:

  1. آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره
  2. آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره
  3. آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار انجمن
  4. آقای دکتر علیرضا باقری، دبیر انجمن
  5. آقای دکتر محمد گنج‌تابش، عضو هیئت مدیره
  6. آقای مهندس سعید امامی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
  7. آقای دکتر علی فرخی، عضو علی‌البدل هیئت مدیره
 
     
  بازرسان قانونی
 
 
  1. آقای دکتر افشین نیاکان «بازرس اصلی»