انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٥٤
     
 
نام و نام خانوادگی نشانی الكترونیكی سمت
آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ mashayekh@isi.org.ir رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir نایب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر سیّدابراهیم ابطحی abtahi@sharif.ir عضو هیئت مدیره
آقای محمدحسن محوری emh.mehvari@gmail.com خزانه دار
آقای سیّدعلی آذرکار ali.azarkar@pdpsoft.com عضو هیئت مدیره
آقای علیرضا خلیلیان khalilian@eng.ui.ac.ir عضو علی‌البدل هیئت مدیره
آقای علیرضا باقری عضو علی‌البدل هیئت مدیره