انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢٢:١١
     
  حامیان مالی

سازمان هایی که از سال گذشته تاکنون با حمایت مالی خود، انجمن را در ادامه و گسترش فعالیت های علمی خود یاری رسانده اند، عبارتند از:

1. کمیسیون انجمن های علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
2. موسسه ندا رایانه
3. شرکت پویا