انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 240, ویژه آذر و دی ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠٢/١١/١٣٩٧ ساعت ٠٤:٤٧
 
     
 
دوره‌های آموزشی
ردیف نام دوره مدت
(ساعت)
شهریه (ریال)
1 مدیریت ریسک در پروژه فناوری اطلاعات یک روزه 600,000
2 زبان مدلسازی BPMN برای مدلسازی فرایندهای سازمانی دو روزه 2,000,000
3 تحلیل فرایندهای سازمانی با رویکرد مکانیزاسیون سه روزه 2,300,000
4 مدیریت موفق جلسات یک روزه 1,400,000
5 UML2 سه روزه 2,200,000
6 کاوش هوشمندانه اینترنت یک روزه 500,000
7 تحلیل آموزشی سیستم‌های شیءگرا سه روزه 2,000,000
8 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات چهار روزه 4,000,000
9 مبانی دانش مدیریت پروژه یک روزه 1,600,000
10 منشور پروژه یک روزه 300,000
11 الگوی طراحی پیشرفته چهار روزه 3,500,000
12 ارزیابی وممیزی پروژه های فناوری اطلاعات دو روزه 2,500,000
13 متدولوژیSOMA برای تولید سیستم های سازمانی سرویس گرا چهار روزه 3,000,000
14 مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات فرایند، ابزار وتکنیک ها چهار روزه 4,000,000
15 مدیریت محدوده، زمان و هزینه یک روزه 1,600,000
16 C++ دیروز، امروز، فردا دو روزه 2,000,000
17 معماری امنیت سیستم های اطلاعاتی چهار روزه 2,500,000
18 مدیریت شناخت و نیازمندی های سازمانی دو روزه 1,200,000
19 اجرای مفاهیم شناخت و مدیریت نیازمندی‌های سیستمی یک روزه 950,000
20 برروی یک پروژه واقعی یک روزه 150,000
21 بررسی نحوه استخراج و مستند سازی قوانین کسب و کار Rules) (Business در اجرای پروژه ها
ITIL Foundation V2
دو روزه 3,500,000