انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٠٩:٠٨
     
 

گروه تخصصی نرم افزار و معماری

سرپرست گروه: مهندس علی پروینی (parvini@isi.org.ir)

در چارچوب رسالت های علمی و فرهنگی انجمن انفورماتیک ایران، گروه تخصصی نرم افزار و معماری در این انجمن شکل گرفته است.
معرفی گروه تخصصی نرم افزار و معماری:
 هر جا كه نیاز به طراحی موجودیت یا سیستمی باشد كه ابعاد یا پیچیدگی آن از یك واحد معین فراتر رفته، یا نیازمندیهای خاصی را تحمیل نماید، نگرشی ویژه و همه جانبه را لازم خواهد داشت كه در اصطلاح به آن  معماری گفته می شود. در همین راستا و با توجه به نیاز روز افزون مباحث مختلف نگرش معماری در فناوری اطلاعات، انجمن انفورماتیک ایران گروه تخصصی نرم افزار و معماری را تاسیس نمود.

نمونه موضوعات مورد بحث:
- رایانش ابری (Cloud Computing)
- بزرگ داده (Big Data)
- معماری سرویس گرایی (SOA)
- یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی (EAI) 
- پایگاه داده غیر رابطه ای (NoSql)
- جاوا و فن آوریهای مرتبط (Java)
- سیستم های توزیع شده (Distributed Systems)
- کاربردهای سازمانی (Enterprise Applications)
- سیستم های مقیاس بزرگ (Large Scale) و معماری آنها
- متدولوژی‌های مدرن و چابک توسعه سیستم‌ ها (Agile Methods) 
و...