انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٣٩٧ ساعت ١٤:٢٧
     
  اشتراک در گزارش کامپیوتر

 
  برای دریافت فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر بر روی عبارت زیر کلیک نمایید:  
     
  فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر (نسخه چاپی)