انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 237, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٣٠/٠٥/١٣٩٧ ساعت ١٣:٠٤
     
  اشتراک در گزارش کامپیوتر

 
  برای دریافت فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر بر روی عبارت زیر کلیک نمایید:  
     
  فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر (نسخه چاپی)