انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. شنبه  ٢٦/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٢٣:٢٣
     
  اشتراک در گزارش کامپیوتر

 
  برای دریافت فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر بر روی عبارت زیر کلیک نمایید:  
     
  فرم اشتراک در نشریه گزارش کامپیوتر (نسخه چاپی)