انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 232, ویژه فروردین و اردیبهشت ماه 96 منتشر شد. جمعه  ٣٠/٠٤/١٣٩٦ ساعت ٢٣:٠٨