انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 248 خرداد و تیر 99 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٧/٠٨/١٣٩٩ ساعت ٠٤:٠٣