انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٣/١١/١٣٩٦ ساعت ٢١:١٠

 

شرکت سماتک
www.sematec-co.com

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات
http://www.iut.ac.ir/inside/
article116.html

لوگو

شرکت مجتمع انفورماتیک بین الملل
www.i3center.com

شرکت پرداز گستر تدبیر

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
www.rcii.ir

مؤسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات
www.itrc.ac.ir

الماس رایان ایرانیان
www.almairan.ir

شرکت آماج فناوری اطلاعات وارتباطات ایرانیان
www.it-college.org

موسسه عالی مدیریت دانش
www.knoma.org

شرکت مرکز تخصصی پردازش هوشمند
www.edu.pha.co.ir

شرکت طلیعه کاوش
www.Bazarbors.com

شرکت علم یاران

آموزشکده فنی و حرفه ای سما ارومیه
www.samaurmia.ac.ir

آزمایشگاه آزمون و تایید نرم افزار
ticksoft.sbu.ac.ir

شرکت کهکشان نور
www.kahkeshan.com

موسسه پژوهشی پندار همایش پارس

گروه فنی مهندسی ایده سازان مبتکر قرن
www.imicgroup.ir

موسسه پژوهش وآموزش همکاران سیستم
http:/education.systemgroup.net

مهندسی اوژن تدبیر پارس
www.ojan.org