انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٠٢

 

شرکتگروه اقتصادی و فناوری اهلیت و اصلیت ماندگار
www.ahliyat.ir

شرکت به رسان پویا
www.berepo.ir

شرکت مدیریت فضای توسعه گستر صادرات آراد
www.aradbranding.com