انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢٢:٠٤

   
تعداد اخبار موجود: 121
ثبت مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیرۀ انجمن
انتخاب مسئولان جدید انجمن
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
برگزاری وبینار برنامه‌ریزی قابلیت مبنا
انتخاب دکتر رهبان به‌عنوان یکی از سرآمدان علمی کشور
تشکیل گروه تخصصی هنر و فناوری
راه‌اندازی کمیتۀ بین‌الملل انجمن
عضویت دائمی در انجمن
پیگیری مراحل اداری ثبت هیئت مدیرۀ جدید انجمن
انتخاب مسئولان جدید انجمن
چاپ کتاب تراوش‌های ذهنی
عضویت دائمی در انجمن
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری وبینار معماری سازمانی چابک
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری وبینار نقش چهارچوب ITIL 4 در تحوّل دیجیتال
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
را‌ه‌اندازی گروه تخصّصی محاسبات و سامانه های توزیعی
وبینارهای گروه تخصّصی معماری سازمانی
نتیجۀ ارزیابی مجلّۀ علوم رایانشی
برگزاری مجمع عمومی سالانه
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری دومین کنفرانس ملی انفورماتیک ایران
برگزاری چهارمین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
برگزاری وبینار علم داده‌ها
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
پایان همکاری خانم بهاری با انجمن
همکاری با انجمن آموزش مهندسی ایران
عضویت دائمی در انجمن
چاپ شانزدهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
چاپ چهاردهمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ کتاب مهارت‌های نرم
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
عضویت دائمی در انجمن
تجدید چاپ کتاب‌های بازنگری در کار و کار عمیق
اهداء کتاب به برندگان مسابقۀ بین‌المللی برنامه‌سازی دانشجویی
شرکت در نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها
برپایی غرفه در سومین همایش ملّی پیشرفت‌های معماری سازمانی
وبینارهای بهارۀ گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
اخبار اعضای حقوقی
امضای قرارداد بازسازی وبگاه انجمن
چاپ پنجم کتاب کار عمیق
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
برگزاری سخنرانی مشترک با انجمن اقتصاددانان ایران
برگزاری نشست آشنایی با پیشگامان فناوری اطلاعات کشور
بازدید علمی از شرکت کافه بازار
نشریۀ علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
برگزاری جلسات هیئت مدیرۀ انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
تشکیل گروه تخصصی هوش مصنوعی
اتمام چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ یازدهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری جلسۀ مشترک سرپرستان گروه‌های تخصصی انجمن
بزرگداشت روز مهندسی
برگزاری مراسم گرامی‌داشت چهلمین سال فعالیت انجمن
آرشیو دیجیتالی گزارش کامپیوتر
تأیید هیئت مدیرۀ جدید انجمن از سوی ادارۀ ثبت شرکت‌ها
انتشار چاپ سوم کتاب کار عمیق
چاپ دهمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
جشن چهل سالگی انجمن
انتشار کتاب کار عمیق
تأیید مسئولان جدید انجمن از سوی وزارت علوم
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید علمی از شرکت ندا رایانه
برگزاری سخنرانی علمی اردیبهشت ماه
چاپ هفتمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
بازدید علمی از شرکت همکاران سیستم
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
بازدید از رویداد «روز فناوری»
چاپ ششمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
شرکت در پنجمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
انتشار کتاب کار عمیق
انتخاب مسئولان انجمن
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری مجمع عمومی سالانه
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی
دریافت برگ قطعی عملکرد مالیاتی انجمن
چاپ پنجمین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی
انتخابات هیئت مدیره
برگزاری مجمع عمومی سالانه
برگزاری وبینار معماری کسب و کار
حضور اُنس در الکامپ 23
شرکت در مجمع عمومی شورای انجمن‌های علمی ایران
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
تفاهم نامۀ همکاری
چاپ چهارمین شمارۀ مجلّۀ علوم رایانشی
چاپ دوم کتاب بازنگری در کار
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی- پژوهشی
تبریک سال نو
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
چاپ دومین شمارۀ مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی
شرکت در چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعۀ علمی کشور
چاپ کتاب بازنگری در کار
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری دوره‌های تخصصی برای سازمان‌ها
ادغام دو گروه تخصصی انجمن
راه‌اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم‌افزار
برگزاری دورۀ اسکرام مستر حرفه‌ای
مشارکت در پنجمین همایش راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی منتشر شد
توقف فعالیت های گروه تخصصی راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
شرکت در مجمع عمومی سالانۀ شورای انجمن‌های علمی ایران
بررسی راه اندازی گروه تخصصی آزمون و تأیید نرم افزار
راه‌اندازی کانال خبری انجمن در تلگرام
مجلۀ علمی- ترویجی علوم رایانشی
اخبار اعضای حقوقی
برگزاری کارگاه آموزشی نوآوری برافکن
تبریک سال نو
 
  آرشیو اخبار آرشیو اخبار