انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 238, ویژه خرداد و تیر ماه 97 منتشر شد. سه شنبه  ٠١/٠٨/١٣٩٧ ساعت ٠٨:١٥

   
٢٢/٠٨/١٣٩٠
انعکاس اخبار اعضای حقوقی انجمن  
         
 

نشریه گزارش کامپیوتر در نظر دارد در هر شماره، ستونی را به انعکاس فعالیت‌های اعضای حقوقی انجمن انفورماتیک ایران اختصاص دهد. از این‌رو، کلیه اعضای حقوقی انجمن می‌توانند گزارش فعالیت‌های پژوهشی، محصولات جدید و نوآورانه، و هرگونه فعالیتی که صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته و قابل انتشار در یک مجله علمی باشد را به این نشریه ارسال کنند تا پس از تصویب هیأت تحریریه در ستون مربوطه منعکس گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت