انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 236, ویژه آذر و دی ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/٠٣/١٣٩٧ ساعت ١٤:٤٩

   
٠٨/١١/١٣٩٠
بازدید از شرکت داده‌پردازی ایران  
         
 

به دنبال درخواست انجمن انفورماتیک ایران و موافقت آقای مهندس چراغی مدیر عامل محترم شرکت داده‌پردازی ایران، اعضای شاخه‌های دانشجویی انجمن در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی از این شرکت بازدید علمی به عمل خواهند آورد.

این بازدیدها در قالب گروه‌های 15 نفره و در اوایل اسفند ماه سال جاری، پس از شروع نیمسال دوم تحصیلی صورت خواهد گرفت.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت