انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٣/١٢/١٣٩٦ ساعت ١٨:٢٩

   
٢٣/٠٧/١٣٩١
انتخابات شاخه دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی  
         
 

انتخابات دومین هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 23/7/91 در محل این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت‌های یکسال گذشته هیئت مدیره ارائه شد و سپس از بین داوطلبان، افراد زیر با رأی اکثریت به عضویت در هیئت مدیره شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی انتخاب گردیدند:  

1-       آقای امیر عباس کاشانی

2-       آقای فرخ شهابی‌نژاد

3-       آقای حسن نوری

4-       آقای حمیدرضا حبیبی

5-       آقای امین مسیبی

در جلسه‌ای که بعد از برگزاری انتخابات بین اعضای هیئت مدیره شاخه دانشجویی برگزار شد آقای امیر عباس کاشانی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای فرخ شهابی‌نژاد به عنوان دبیر برگزیده شدند.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت