انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 235, ویژه مهر و آبان ماه 96 منتشر شد. سه شنبه  ٠٣/١١/١٣٩٦ ساعت ١٧:٢٩

   
١٢/١٠/١٣٩١
بازدید از شرکت رایورز  
         
 

طبق توافق انجام شده با مدیریت محترم شرکت رایورز، به زودی اعضای شاخه دانشجویی انجمن در دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران از این شرکت بازدید خواهند کرد.

خبر برگزاری این بازدید در شماره آینده به اطلاع خوانندگان رسانده خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت