انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٤٠

   
٠١/٠٥/١٣٩٥
مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی منتشر شد  
         
 

نخستین مجلّۀ علوم رایانشی، فصلنامۀ علمی-ترویجی انجمن، در 80 صفحه در مرداد ماه 1395 منتشر شد. در این شمارۀ مجلّه، علاوه بر سرمقالۀ سردبیر، 6 مقالۀ علمی با عناوین زیر به چاپ رسیده است:

·       ارائۀ یک الگوریتم بهینه‌سازی چند هدفه بر پایۀ جهش دوسویه و تقاطع احتمالی

·       کشف ویروس‌های فراریخت: دستاوردها و چالش‌ها

·       تبدیل مدل دو سویه براساس چارچوب اپسیلون

·       آشکارسازی چهره غیروابسته به چرخش با استفاده از مدل مبتنی بر بخش

·       معرفی روش NIMM برای ارزیابی معماری زیرساخت فناوری اطلاعات

·       الگوریتم توزیع شده زمانبندی کارهای محاسبات توری مبتنی بر اتوماتای یادگیر

خوشبختانه انتشار این مجلّه با استقبال خوبی در جامعۀ علمی کشور روبرو گشته است.

نسخۀ پی‌دی‌اف این مجلّه برای استفادۀ علاقه‌مندان در وبگاه مجلّۀ علوم رایانشی به نشانی csj.isi.org.ir قرار داده شده است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت