انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٥

   
٠٢/٠٩/١٣٩٥
چاپ دومین شمارۀ مجلّۀ علمی-ترویجی علوم رایانشی  
         
 

دومین شمارۀ مجلۀ علوم رایانشی، فصلنامۀ علمی-ترویجی انجمن، در 90 صفحه در آبان ماه 1395 منتشر شد. در این شماره، 6 مقالۀ علمی با عناوین زیر به چاپ رسیده است.

·         مقایسۀ مدل‌های رایانشی توزیع شده و کاربردپذیری آن‌ها

·         بررسی کاربردی شبکۀ عصبی پالس همراه در پردازش تصویر

·         بررسی معیارهای ارزیابی کارایی محیط‌های محاسبات ابری

·         ارائۀ روشی جهت کشف وب سرویس معنایی بر مبنای مفاهیم و ویژگی‌های مفاهیم

·         رفع ابهام معنایی کلمات فارسی با استفاده از رویکرد نظارت شده الگوریتم‌های IBL

·         تحلیل و پردازش سیگنال به کمک روش‌های زمان- فرکانس

نسخۀ پی‌دی‌اف این مجلّه برای استفادۀ علاقه‌مندان در وبگاه مجلّۀ علوم رایانشی به نشانی csj.isi.org.ir قرار دارد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت