انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٠٤

   
٢٣/٠٨/١٣٩٦
دریافت مجوّز مجلّۀ علمی پژوهشی  
         
 

انتشار مجلّۀ علمی-پژوهشی «مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند» در جلسۀ مورخ ۹۶/۰۸/۰۱کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیات و فناوری مورد تأیید قرار گرفت. این نشریه از طرف دانشگاه علامۀ طباطبایی و با همکاری انجمن انفورماتیک ایران منتشر خواهد شد. آقایان دکتر لطفعلی بخشی و دکتر منصور جم‌زاد از طرف انجمن در هیئت تحریریۀ این مجلّه عضویت دارند. سردبیر این مجلّه آقای دکتر کامران فیضی است و دیگر اعضای هیئت تحریریۀ آن را آقایان دکتر امیر البدوی، مرتضی آنالویی، محمدرضا تقوا، محمدتقی تقوی فرد، محمدجعفر تارخ، سید حبیب‌الله طباطبائیان و امیر مانیان تشکیل می‌دهند.

قرار است ظرف مدّت 6 ماه، دو شماره از این مجلّه چاپ و جهت ارزیابی دقیق و صدور مجوّز نهایی به کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور ارسال گردد.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت