انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:١٦

   
٠٥/١١/١٣٩٧
بزرگداشت روز مهندسی  
         
 

شاخۀ دانشجوئی انجمن انفورماتیک ایران در دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران، در تاریخ 5 اسفند 1397، مقارن با روز مهندسی در ایران، یک جلسۀ سخنرانی در سالن هشترودی آن دانشکده برگزار کرد.

در این جلسه، آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، از اعضای هیئت علمی آن دانشکده، دربارۀ تاریخ مهندسی در ایران سخنرانی کرد.

آقای مشایخ در این سخنرانی با اشاره به این که کشور ما ایران، زادگاه بسیاری از نوآوری‌ها و اختراعات بوده و تعداد زیادی از اکتشافات فنی و علمی توسط مهندسان و متفکران ایرانی انجام و در تاریخ ثبت شده است، مروری بر دستاوردهای مهندسی از آغاز تمدّن در ایران و معرفی برخی از مهندسان نامدار ایرانی کرد.

این سخنرانی با استقبال پرشور دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشکده که در سالن حضور داشتند روبرو گشت.

 

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت