انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٣/١٣٩٨ ساعت ٠٨:١٩

   
٢١/٠٣/١٣٨٧
انتخاب سیزدهمین عضو برجسته انجمن  
         
 

هیات مدیره انجمن، در جلسه مورخ 21/3/1387 خود، آقای مهندس ناصرعلی سعادت را طبق بند 7-6 اساسنامه، به خاطر خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن به عنوان سیزدهمین عضو برجسته انجمن انفورماتیک ایران برگزید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت