انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:١٣

   
٢٦/٠٨/١٣٩٩
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

چهل و یکمین مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اوّل) در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399 به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.

دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است:

1- گزارش فعالیت‌های هیئت مدیرۀ انجمن

2- گزارش مالی و تصویب ترازنامه

3- افزایش حق عضویت‌ها

4- انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی

5- بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

بدین وسیله از کلیۀ اعضای پیوسته و برجستۀ انجمن برای حضور در جلسۀ مجمع عمومی دعوت به عمل می‌آید.

در صورتی که مجمع عمومی در نوبت اوّل به حدّ نصاب نرسد (حضور نصف به اضافۀ یک اعضای پیوسته و برجسته)، دعوت دوم مجمع عمومی برای تاریخ چهارشنبه 10 دی ماه 1399 برنامه‌ریزی شده است. مجمع عمومی در دعوت دوم با حضور هر تعداد اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت