انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٠٣

   
١٧/١٠/١٣٩٩
برگزاری مجمع عمومی سالانه  
         
 

نظر به رسمیّت نیافتن مجمع عمومی سالانۀ انجمن انفورماتیک ایران (دعوت اوّل) در تاریخ چهارشنبه 12/09/1399، دعوت دوم مجمع عمومی برای تاریخ چهارشنبه 10/10/1399 از ساعت 16 تا 18 برنامه‌ریزی شده است. مجمع عمومی در دعوت دوم با حضور هر تعداد از اعضای پیوستۀ انجمن رسمیّت می‌یابد.

دستور جلسۀ مجمع عمومی به قرار زیر است:

1- گزارش فعالیت‌های هیئت مدیرۀ انجمن

2- گزارش مالی و تصویب ترازنامه

3- افزایش حق عضویت‌ها

4- انتخابات هیئت مدیره و بازرس قانونی

5- بحث آزاد پیرامون فعالیت‌های انجمن در سال آینده

لازم به ذکر است که مجمع عمومی انجمن به دلیل شرایط موجود به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت