انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٦:٣٨

   
٢٨/٠٩/١٣٩٩
نتیجۀ ارزیابی مجلّۀ علوم رایانشی  
         
 

بر پایۀ ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری از نشریات علمی کشور در سال 1399، مجلّۀ علوم رایانشی، فصلنامۀ علمی انجمن انفورماتیک ایران حائز رتبۀ «ب» گردید.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت