انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٥:٢٧

   
٠١/٠٣/١٤٠٠
پیگیری مراحل اداری ثبت هیئت مدیرۀ جدید انجمن  
         
 

به دنبال برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، کلیۀ فرم‌های مربوط تکمیل و برای تأیید به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال گشت.

کمیسیون انجمن‌های علمی در تاریخ 26/12/1399 برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن را تأیید کرد و بدین وسیله کلّ مستندات در اختیار ادارۀ ثبت شرکت‌ها قرار گرفت تا مراحل اداری ثبت هیئت مدیرۀ جدید انجمن و درج در روزنامۀ رسمی انجام گیرد.

متأسفانه ادارۀ ثبت شرکت‌ها مانند همیشه با ایرادگیری‌های عجیب و غریب تاکنون چندین بار مدارک را به انجمن عودت داده و خواستار تصحیحاتی شده است. جالب اینجاست که هر بار ایراد جدیدی مطرح می‌شود و همۀ ایرادات را یکباره اعلام نمی‌کنند تا مرتفع گردد.

مراحل اداری ثبت هیئت مدیرۀ جدید انجمن همچنان در دست پیگیری است.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت