انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 255 مرداد و شهریور 1400 منتشر شد. شنبه  ٢٤/٠٧/١٤٠٠ ساعت ٠٧:٢٢

   
٠٨/٠٥/١٤٠٠
انتخاب مسئولان جدید انجمن  
         
 

به دنبال برگزاری انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن در مجمع عمومی مورخ 10/10/99، نخستین جلسۀ هیئت مدیرۀ جدید انجمن در تاریخ 18/10/99 با حضور کلیۀ اعضاء برگزار شد و مسئولان جدید انجمن به شرح زیر برای مدّت سه سال انتخاب گردیدند:

1- آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ انتشارات

2- آقای دکتر اسلام ناظمی، نایب رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ فعالیت‌های علمی و فنّی

3- آقای مهندس محمدحسن محوری، خزانه‌دار

4- آقای مهندس سیّدعلی آذرکار، دبیر و سرپرست کمیتۀ عضویت و روابط عمومی

5- آقای سیّدابراهیم ابطحی، عضو هیئت مدیره و سرپرست کمیتۀ آموزش

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت