انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 241, ویژه بهمن و اسفند ماه 97 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٢/٠٣/١٣٩٨ ساعت ٠٨:٢٢

   
٢٢/٠٨/١٣٨٧
فرم نظرخواهی برای سخنرانی‌ها  
         
 

به منظور کسب بازخورد از شرکت کنندگان در سخنرانی‌های علمی، کميته گردهمائی‌های علمی انجمن فرمی را برای نظرخواهی طراحی و آماده کرده است که از اين پس بين شرکت کنندگان در سخنرانی‌های انجمن توزيع خواهد شد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتيک ايران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت