انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 254 خرداد و تیر 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ ساعت ٢١:٥٥

   
٠٩/٠٥/١٤٠٠
ثبت مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیرۀ انجمن  
         
 

سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با لطف آقای میرزایی، معاون محترم ادارۀ ثبت شرکت‌ها و با پیگیری مجدّانه آقای مهندس محوری، خزانه‌دار انجمن، مراحل ثبت مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیرۀ انجمن در ادارۀ ثبت شرکت‌ها تکمیل گردید.

امید است به زودی مراحل ثبت برگزاری جلسۀ هیئت مدیره و انتخاب مسئولان انجمن نیز در ادارۀ ثبت شرکت‌ها پایان پذیرد و با درج آگهی‌های مربوط در روزنامۀ رسمی، فعالیت هیئت مدیرۀ جدید انجمن به‌صورت رسمی آغاز گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت