انتشار شماره 257 گزارش کامپیوتر

 155

به آگاهی اعضای انجمن می رساند که شمارۀ 257 گزارش کامپیوتر (آذر و دی 1400) به صورت الکترونیکی منتشر شده است. برای دریافت این شماره اینجا کلیلک کنید. 

اشتراک :